5 czerwca 2013

Misja

Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja, zwana dalej „Spółdzielnią”, jest podmiotem gospodarczym działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.)
Spółdzielnia jest naturalną kontynuacją celów, jakie legły u podstaw powstałej w 1983 r. Spółdzielni Świetlik, ukierunkowanej na pełne wdrażanie idei wolności człowieka i obywatela, idei solidarności i równości wobec praw boskich i ludzkich. Realizowanie tego celu przez osoby zdeterminowane, działające w tamtej epoce często poza obowiązującym prawem cywilnym, gospodarczym i karnym, osoby posiadające wysokie walory moralne i duchowe, otwarte na urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego pozwoliły na stworzenie silnej i sprawnie działającej organizacji. Wartości te, tak mało dostrzegane w działalności gospodarczej, a ważne dla wszechstronnego podnoszenia poziomu życia społeczeństwa i każdego człowieka, są jednym z istotnych celów integrujących członków Spółdzielni.
W założeniach Spółdzielni udział w jej działalności osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, jak również walory etyczno-moralne i duchowe, o co dbają wszyscy zainteresowani, w razie potrzeby służąc sobie wzajemną pomocą, jest istotnym czynnikiem podnoszącym efektywność gospodarowania. Dlatego Spółdzielnia jest zainteresowana pogłębianiem między jej członkami wzajemnego szacunku, zaufania, budowaniem relacji koleżeńskich, przyjacielskich, a także kierowaniem się przez wszystkich jej członków współodpowiedzialnością za działalność Spółdzielni we wszystkich istotnych sprawach. Dotyczy to również kwestii otwartości Spółdzielni o dbałość przez każdego z jej członków o swój indywidualny wszechstronny rozwój, zwłaszcza duchowy. Rozwój duchowy jest istotnym czynnikiem integrującym członków Spółdzielni, a także osób z nią współdziałających. Nam wszystkim bliskie są w tym zakresie, oparte na korzeniach wczesnego Chrześcijaństwa, założenia wypracowane w wielu ruchach chrześcijańskich, gdzie głównymi celami jest urzeczywistnianie we wszystkich sferach życia ludzkiego: równości, wolności, jedności, braterstwa i sprawiedliwości.
Model organizacji gospodarczej, na jakiej oparte są założenia Spółdzielni, z korzyścią dla wszystkich sprzyja rozwijaniu przez jej członków postaw kreatywności, innowacyjności, a także umiejętność efektywnego dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. W rezultacie integrowanie się wszystkich z powyższymi wartościami sprzyja lepszej realizacji przez Spółdzielnię jej celów gospodarczych, zapewniając wszystkim godziwe źródło utrzymania, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju osobowości członków Spółdzielni, jak również osób z nią współdziałających.
W swych założeniach cele i wartości, którymi kieruje się Spółdzielnia, stanowią także alternatywę wobec działalności gospodarczej innych firm, które przywiązują zasadnicze znaczenie do maksymalizacji zysku, nie licząc się z uzasadnionymi potrzebami załóg pracowniczych. Zjawisko to jest widoczne w odniesieniu do wielu wszechpotężnych korporacji gospodarczych, a także niemałej liczby przedsiębiorstw, realizujących taką właśnie politykę gospodarczą. Prowadzi to do przypadków uprzedmiotowienia, wręcz sprowadzenia pracownika do roli środka produkcji. Wszystko to powoduje postępującą dehumanizację życia gospodarczego, zawodowego i społecznego oraz stwarza różnorodne wynaturzenia. Takie postawy prowadzenia działalności gospodarczej, będące rażącym nadużyciem przez przedsiębiorstwa wolności gospodarczej, w ostatecznym rachunku godzą w żywotne interesy społeczeństwa jako całości. Nie może się ono prawidłowo rozwijać. Szerokie rzesze społeczeństwa nie widzą w nim swego miejsca, a w szczególności warunków do godziwego życia. Prowadzi to do narastania głębokich konfliktów społecznych, których rozmiaru nie sposób przecenić.
Zachodzi pilna potrzeba poszukiwania i wypracowania nowych form prowadzenia działalności gospodarczej, nie tylko ukierunkowanych na ekonomicznie efektywną realizację zakreślonych celów gospodarczo-ekonomicznych, ale czynienie tego z poszanowaniem uniwersalnych praw życia, a w szczególności uwzględnienia wszechstronnego rozwoju jednostek ludzkich uczestniczących w procesie gospodarowania. Inaczej nie uda się zbudować społeczeństwa obywatelskiego. Społeczno-gospodarczy model prowadzenia przez Spółdzielnię działalności gospodarczej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, łącząc efektywność gospodarowania z wszechstronnym rozwojem osobowości swych członków, również w sferze duchowej.

Spółdzielnia realizuje przyjęte założenia prowadząc  projekty gospodarcze w ramach sieci powiązań gwarantujących  szybką wymianę informacji, osiągnięcie profesjonalizmu i sprawną  realizację oczekiwań klientów.

Zarząd Spółdzielni Świetlik Reaktywacja, jej rada nadzorcza, komitety doradcze stanowią dla  zrzeszonych podmiotów gospodarczych, prawnych i osób fizycznych  centrum informacyjno-kontrolne, które wspiera wszystkimi dostępnymi metodami i zasobami realizację projektów oraz odpowiedzialne jest za utrzymanie kierunku rozwoju zgodnego z przyjętymi założeniami.

W Spółdzielni rozbudowany zostanie moduł wewnętrznej mediacji i arbitrażu, jako element budujący wzajemne zrozumienie i zaufanie.

 

Kto może się przyłączyć

Zapraszamy do grona naszych członków osoby i podmioty, którym bliska jest  misja i działalność Spółdzielni. Zapraszamy także osoby i podmioty, które chcą aktywnie  uczestniczyć w jej działaniach bez konieczności formalnego wstępowania w jej struktury.